ACCT 501 Finansal Muhasebe (3 kredi)

Muhasebedeki işlemlerin kaydedilmesinde ve yayınlanan mali tabloların hazırlanmasında kullanılan genel kabul görmüş kavramlar, ilkeler, standartlar. Bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, muhasebe işlemlerinin kaydedilmesi, analiz edilmesi ve özetlenmesini içeren muhasebe döngüsü, dönen varlıklar, stoklar, duran varlıklar, borçlar, sermaye ve dağıtılmamış karların muhasebesi. Muhasebede kullanılan farklı yöntemlerin mali tablolar ve şirket karlılığına etkisi. Yönetim muhasebesinin yönetim kararlarındaki rolü, ürün ve hizmetlerin maliyetlerinin belirlenmesi, safha maliyeti, sipariş maliyeti, ABC maliyetlendirme sistemleri; maliyet, hacim, kar ilişkileri, başabaş noktası analizleri ve yönetim kararlarında kullanılan diğer teknikler.

QMBU 501 Yönetim Bilimlerine Giriş (3 kredi)

İşletme karar problemlerinde kullanılan temel sayısal yöntemler: matematiksel programlama, rassal modelleme, benzetim; problemleri  modelleme, çözme, analiz ve uygulama.

OPSM 501 Operasyon Yönetimi (3 kredi)

Şirketlerin ürün ve servislerini üretme sürecinde  ortaya çıkan seçenekler ve verdikleri temel kararlar:  malzeme akışları ve tedarik, lojistik ve dağıtım. Dört modül:  süreçler; fonksiyonlar arası entegrasyon, koordinasyon ve kontrol; üretim sistemlerinde performans iyileştirme; teknoloji ve operasyon yönetimi vasıtası ile rekabet.

MGEC 504 Küresel Ekonomi (3 kredi)

Büyüme, enflasyon, ödemeler dengesi ve kambiyo analizi. Para ve maliye politikalarının temelini anlamak. Klasik ve Keynesyen iktisat gibi başlıca ekonomi teorileri arasındaki önemli farklılıklar. Küreselleşme ve başlıca küresel ekonomi kurumları. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin büyük durgunluk sonrası dünya ekonomisindeki rolü.

MFIN 501 Finansal Yönetim I (3 kredi)

Paranın zaman değeri ve indirgenmiş nakit akışı modeline giriş; firmanin hisse değerinin azami ölçüde arttırılması; finansal varlıklar, borçlar ve hisse değerinin fiyatlandırılması; proje finansmanı; risk ve getiri oranı; yatırım maliyeti analizi; finansman sağlama model ve teknikleri.

MGMT 502 Örgütsel Davranış (3 kredi)

Organizasyonlarda ve iş gruplarında davranışı analiz eder. Özellikle liderlik, takım çalışması, organizasyonel iletişim, motivasyon ve organizasyonel değişim ve gelişim gibi konuların en son literatür araştırmalarına odaklanır.

MGMT 511 Küresel Ortamda Strateji Yönetimi (3 kredi)

Strateji ve stratejik yönetim konusuna giriş, endüstri analizi ve firmanın dış çevresi, firmanın kaynakları ve yetkinlikleri, rekabet avantajı için öne çıkan temel başarı kriterleri, kurumsal strateji, küresel strateji ve uluslararası firmalar, stratejik yönetimde güncel eğilimler.

MKTG 501 Pazarlama Yönetimi (3 kredi)

Çağdaş kurumlarda pazarlama yönetimi; müşteri analizi, çevre, rekabet ve kurumların güçlü ve zayıf noktalarının incelenmesinde temel stratejik çerçevelerin öğrenilmesi ve uygulanması. Hedef pazarların yaratıcı seçimi ve pazarlama bileşimini oluşturan bölümlerin planlanması. Pazarlama planı, alım davranışının doğasını ve nedenlerini anlamada bilginin rolü ve kullanımı. Uluslararası alanda pazarlama süreçlerinin yönetimi ve oluşturulmasının güçlüğü.

MGMT 515 Strateji Uygulaması (3 kredi)

İş stratejisini uygulamak; birbirine bağlı olan kural, yapı, insan, strateji ve faaliyet planları, performans ölçümü, süreçler, kurumsal vizyon ve değerler, iş birim metrikleri. Etkin uygulamaları  teşvik eden veya engelleyen şirket dinamiklerini anlamak. Strateji bağlantılı uygulama için sistemler, araçlar ve kaynaklar.

MGMT 512 Kurumsal Yönetişim (1.5 kredi)

Şirketlerin yönetimi ve kontrolü için oluşturulan usul ve süreçler;  yönetim kurulları ve kurulların çalışma usulleri; yönetim kurulu, direktörler, hissedarlar ve geniş paydaşlar topluluğu tarafından yönetim düşüncelerini etkileme stratejileri; sanayileşmiş dünyadan ve gelişen pazarlardan karşılaştırmalı  yönetişim görüşleri.

MGMT 513 İş Liderleri için Dış Politika Analizi (1.5 kredi)

Değişen küresel şartlar ve dış politika stratejileri değişimleri. Türk dış politikasını belirleyen başlıca faktörler ve bunların jeo-politik dengeler ve iş dünyası için yaratabileceği tehditler ve fırsatların değerlendirilmesi.

Uygulamalı İş Projesi (6 kredi) (Sadece MBA öğrencileri için Zorunludur)

Uygulamalı İş projesi, bir öğretim üyesinin ve şirket temsilcilerinin rehberliği altında grup olarak öğrenciler tarafından yürütülür. Yazılı bir proje raporuyla sonuçlandırılır.

MGMT 500 Liderlik ve Yönetim Geliştirme Programı (1 kredi)

Liderlik ve Yönetim Geliştirme Programı ders programı dışında öğrencilerin yönetici yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan bir programdır.  Bu program sınıf ortamı dışında bütünleşik öğrenme deneyimlerinden oluşur. Programın içeriği yönetici becerilerinin geliştirilmesi, iletişim becerilerinin geliştirilmesi, kariyer planlaması, kariyer aktiviteleri ve misafir konuşmacı serileridir.  Öğrencilerin dersten geçer not alabilmesi için belirlenen sayıda aktiviteye katılması gereklidir. Gerekli şartları karşılamak için öğrenciler zorunlu aktivitelerin yanında çeşitli aktiviteler ve misafir konuşmacılar arasından seçim yapabilirler.

PROJ 500 Yök Projesi

Yükseköğretim Kurulu’nun yönetmelikleri ve gereklilikleri uyarınca, KOÇ MBA programı kapsamında öğrencilerin hazırlaması gereken bir YÖK Projesi bulunmaktadır. YÖK projesi, bir öğretim üyesinin rehberliği altında bireysel olarak öğrenci tarafında yürütülür. Yazılı bir proje raporuyla sonuçlandırılır.

ORNT 500 Oryantasyon Takım Çalışması

Öğrencilerin yüksek lisans programlarına uyum sürecini hızlandırmak; takım çalışması eğitimi ile iletişim tekniklerini kullanmalarına olanak sağlamak; bağımsızlığı ve iletişimi geliştirmek, onları ortak hedefler için bir araya getirmek, güven ortamının oluşmasına zemin hazırlamak ve bu ortamın kalıcı olmasını sağlamak; üretkenliği ve verimliliği arttırmak.