Yönetim İstatistiği (2 Kredi)

Yönetsel problemlere uygulanan istatistiklere giriş. Kavramsal anlama, istatistiklerin sınırlanması, yanlış kullanımı ve istatistiksel sonuçların yorumlanması. Yazılım kullanarak uygulamalı deneyim. Merkezi eğilim, dağılım, çarpıklık, kovaryans, binom ve normal olasılık dağılımları, ortalamalar için güven aralıkları ve basit doğrusal regresyon gibi tanımlayıcı istatistikler. Finans, operasyon ve pazarlamadan örnekler.

Yönetim Ekonomisi (2 Kredi)

Yönetimsel karar vermede uygulanan temel kavramlar ve mikro iktisat teorisinin analitik araçları. Rekabetçi bir piyasada arz, talep ve denge. Tekelci ve oligopolistik pazarlarda piyasa dengesi; ağ dışsallıkları olan pazarlar; asimetrik bilgi koşulları altında davranış.

İş Etiği (1 Kredi)

(i) iş ortamındaki bireyin ve (ii) bir toplumdaki iş örgütleri ve ekonomik kurumların dağıtımcı adalet ve kapitalizm meseleleri gözetilerek işleyişinin temel normatif teorilerine dayanan analizleri. (iii) İş örgütleri ile tüketicileri ya da çevreleri arasındaki ilişkilerde ve (iv) bir iş kuruluşunun kurucu ve gerekli kısımları arasındaki ilişkilerde problemler.

Değişim Liderliği (2 Kredi)

Kurumlarda değişimi insan bakış açısıyla yönetmek. Değişimin itici gücü olarak örgütsel tasarım ve çeviklik , değişim birimi olarak birey, değişime verilen cevaplar lide rin değişim yönetimindeki rolü ve yönetiminin değişimi.

Finansal Muhasebe (2 Kredi)

Yönetim vurgusu ile finansal muhasebe. Genel olarak kabul edilen kavramlar, varsayımlar, standartlar ve ticari işlemlerin kaydedilmesinde ve yayımlanmış finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan uygulamalar: bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı tablosu. Temel kayıt döngüsü, ticari işlemlerin kayıt altına alınması, saklanması ve özetlenmesi, cari varlıklar, stoklar, tesis-mülk-donanım, borçlar, sermaye stoku ve birikmiş karların muhasebeleştirilmesini içerir. Farklı muhasebe alternatiflerinin şirketin finansal durumu ve karlılığı üzerindeki etkisi. Finansal tabloların analizi ve yorumlanması.

İşletmeler için Çözümsel Yöntemler (2 Kredi)

Model oluşturma ve ön görü temel kavramlarına giriş. Ekstrapolasyon yöntemleri, çoklu doğrusal regresyon, karar analizi, simülasyon ve doğrusal programlama. Pratik uygulamalara ve karar vermeye büyük önem verilir. Ticaretin resmileştirilmesi, kısıtlamaların belirlenmesi, belirsizlik sağlanması ve hassasiyet analizlerinin yapılması gibi temel analitik becerilerin geliştirilmesi.

Yönetim Finansı I (3 Kredi)

Paranın zaman değerine giriş ve indirgenmiş nakit akışı analizi; firmanın öz kaynak değerini maksimize etmek için finansal kararların kapsamı: varlıkların, borçların ve ortak öz kaynakların değerlenmesi; sermaye bütçelemesi kararları; sermayenin fırsat maliyeti; risk ve getiri.

Sözleşme Hukukunun ve Uluslararası Ticaret Hukukunun Temelleri (1,5 kredi)

Sözleşmeler nasıl etkin bir şekilde müzakere edilir, hazırlanır ve gözden geçirilir? Türkiye’de ve yürürlükteki uluslararası hukuk standartlarında sözleşme hukukunun temelleri, sözleşme oluşturma, performans, ihlal ve çözüm yolları ile ilgili kurallar. Mal, hizmet ve fikri mülkiyet ticaretinde sözleşmelerde kullanılan anahtar terimler. JV, M&A, sigorta ve istihdam gibi daha karmaşık sözleşmelerle ilgili sözleşmeli konular. Mevcut örnekler, emsaller ve kontrol listeleri kullanılarak bir hukuk müşaviri yardımı ile veya onsuz bir sözleşmenin taslağı veya gözden geçirilmesi.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (1,5 Kredi)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk üzerine verilen bu ders; iş sorunlarından insan haklarına, çevresel kaygılara ve kurumsal hayırseverlikten kurumsal yönetişime, yanıltıcı reklamlardan kaçınmak ve bozuk iş ödemelerinden kaçınma gibi etik iş uygulamalarına dayanan geniş konuları kapsar. Kurumsal sosyal sorumluluk için iş ile ilgili davalarda, özellikle Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler iş vakalarında ve faaliyetlerinde KSS’yi uygulama stratejilerine önem vermektedir

Operasyon Yönetimi (3 Kredi)

Hizmet işletmelerinin yanı sıra imalatçı firmaların operasyon yönetimindeki temel kararlar ve pazarlıklar: Verimli kaynakları elde etmek ve kontrol etmek; süreç yönetimi temelleri, işlevler arası bütünleşme, koordinasyon ve kontrol; verimli sistemlerin performansının iyileştirilmesi, teknoloji ve operasyonlarla rekabet etmek.

Makroekonomi (2 Kredi)

Yöneticilerin karar aldığı daha geniş makroekonomik ve küresel ortamı anlama. Temel milli gelir muhasebesi, para ve maliye politikası, enflasyon, döviz kurlarının belirlenmesi ve makroekonominin uluslararası yönleri.

Türkiye Ekonomisi (1,5 Kredi)

Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin temel ekonomik kavram ve araçlarla incelenmesi ve değerlendirilmesi. 1980 sonrası Türkiye ekonomisinin araştırılması, mevcut politika konularına ve gelecek beklentilerine ağırlık verilmesi.

Yönetim Finansı II (3 Kredi)

Değerleme çerçevesi bir dizi ana kurumsal finansal ve varlık yönetimi kararına uygulanır: Kurumsal menkul kıymetlerin çıkarılması, kurumsal finansman kararları, temettü politikası, sermaye yapısı ve kurumsal risk yönetimi.

Pazarlama Yönetimi I (3 Kredi)

Üst yönetimin karşılaştığı geniş pazarlama sorunlarına genel bakış. İş ve pazarlama hedefleri, pazar bölümlemesi, hedefleme ve konumlandırma, ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım, tanıtım, pazar araştırması ve küresel pazarlama konularında stratejik bakış.

İşletme Stratejisi (3 Kredi)

İşlevsel, bölümsel, matris, ağ ve hücresel kuruluşlar da dahil olmak üzere günümüzün başarılı şirketleri tarafından kullanılan rekabet stratejileri ve başlıca organizasyonel formlar. Endüstriyi, rakipleri ve şirketleri stratejik bakış açısıyla analiz etme teknikleri. Belirlenen şirketin gelecekte karşılaşacağı en büyük rekabet, insan kaynakları problemlerini ve organizasyonel sorunları keşfetmek için kapsamlı bir şirket stratejisi denetimi.

Yönetim Muhasebesi (2 Kredi)

Karmaşık hiyerarşik organizasyonların yöneticilerine planlama ve kontrol faaliyetlerinde yardımcı olacak bilgileri toplamak, sınıflandırmak, işlemek, analiz etmek ve raporlamak için yönetim muhasebesi prosedürlerinin ve sistemlerinin tasarımına kullanıcı odaklı bir yaklaşım. Karar vermeyi geliştiren, strateji geliştirmeye rehberlik eden, mevcut stratejileri değerlendiren ve kurumsal performansın iyileştirilmesine yönelik çabalara odaklanan muhasebe bilgileri. Faaliyete dayalı maliyetleme, hedef maliyetleme ve kurumun genel bakışta stratejik hedeflerini gösteren dengeli puan kartı dahil olmak üzere yenilikçi uygulamalara vurgu.

Pazarlama Yönetimi 2 (3 Kredi)

Kurumsal stratejinin temel bir bileşeni olarak pazarlamaya yönetimsel bakış. Ürün, fiyat, tanıtım ve dağıtım stratejilerinde karar verme mekanizması ve bütünleştirilmiş pazarlama bileşimi programının oluşturulması.

Liderlik ve Yönetim Becerilerini Geliştirme (1,5 kredi)

Bu ders, takım oluşturma, grup ve geri bildirim süreçleri ile ilgili oryantasyon programında başlayan çalışmalara dayanmaktadır. Etkili yazma ve konuşma, müzakereler ve yaratıcı problem çözme gibi bir dizi beceri geliştirme atölyesi tarafından başlatılan kursta liderlik kavramı, kilit liderlik özellikleri ve tipik liderlik stilleri, durumsal liderlik ve değişim sürecinde liderliğin kritik rolü incelenmektedir. Kendini yönetme ve başkalarına liderlik etme yeteneklerini geliştirmek için zayıflıkları güçlendirirken güçlü yanları geliştirmek için kişisel farkındalığa dayalı bir kişisel gelişim planı hazırlanır.

Dijital Dönüşüm (1,5 Kredi)

Değer yaratma için dijital teknolojilerin kullanılması; yenilik; dijital bozulma ve dijital girdap; dijital iş dönüşümü yolculuğu: dijital dönüşümün “neden”, “ne” ve “nasıl”; dijital olarak etkinleştirilmiş iş modelleri; dijital iş çevikliği; dijital bir iş stratejisi uygulamak; dijital çağda liderlik.

Yeni Girişim Geliştirme (3 Kredi)

Yeni veya büyümekte olan bir girişimi başlatmak, finanse etmek ve yatırım yapmakla ilgili süreçlere genel bakış. Yeni bir işletme girişiminin düzenlenmesi ve yönetilmesi ve iş planının hazırlanması için gerekli bilgi ve becerilerin geliştirilmesi.

İşletme ve Devlet (1,5 Kredi)

İşletme yöneticilerinin, daha geniş bir toplumdaki pazar dışı oyuncularla yapıcı ilişkileri, şirketin stratejik hedeflerini destekleyecek şekilde planlaması ve yürütmesi için kavramlar. Hem hükümetin (siyasi ve düzenleyici) hem de Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK’larla) firmanın sadece kendi ülkesinde değil tüm dünya ile ilişkileri.

Yönetim Simülasyonu (3 kredi)

Bilgisayar ortamında yaratılan bir firmayı, rekabet performansının pazar payları ve karşılık gelen finansal sonuçlar açısından ölçüleceği ardışık, yıllık faaliyet dönemlerinde yönetmek. Finansal muhasebenin temelleri, pazarlama ilkeleri, finans ve operasyon yönetimi ilkeleri ile bütünleştirici öğrenme deneyimi; piyasa odaklı bir ekonomideki bir firmanın genel faaliyetlerinin dengelenmesinde iyi tahminin önemi.

Takım Çalışması ve Liderlik (Gönüllü Katılım)

Etkili takım başarılı sonuçlar için çalışır. Takım üyelerinin asimetrik bilgiye sahip olduğu ve çıkarları karşıt olduğu durumlarda problem çözme ve karar verme mekanizmaları. Liderlik yaklaşımları ve zaman baskısı ve iç çatışma altındaki takım performansı üzerindeki etkileri. Etkili takım çalışması ve liderlik için takım çalışması simülasyonu.

Uluslararası İşletme-Çalışma Gezisi (2 Kredi)

Uluslararası İşletme Kursu kapsamında zorunlu bir haftalık çalışma gezisi düzenlenmektedir. Çalışma Gezileri, dünyadaki önde gelen işletme okulları tarafından gerçekleştirilmektedir. Programda okumalar, konferanslar, şirket ziyaretleri ve kültürel faaliyetler yer alıyor.

Bireysel Mezuniyet Projesi (Kredisiz-zorunlu)

İşletme Yönetici Yüksek Lisans (Executive MBA) programından öğrenilenleri, iş uygulamasındaki yönetimsel bir soruna uygulamak ve bir çözüm geliştirmek için disiplinler arası bilgiye entegre etmek. Zorluklar: İlgili sorunları tanımlamak, akademik iç görüyü iş dünyası ile ilişkilendirmek, yaratıcı çözümler üretmek ve karar verme ve uygulama konusunda liderlik etmek. Anahtar teslim: sorunun analizini, iyi motive edilmiş bir çözüm ve uygulanma planını içeren yazılı rapor.

YÖK Mezuniyet Projesi (1 Kredi-zorunlu)

Araştırma dönem projesi, bir öğretim üyesinin rehberliği altında bireysel olarak öğrenci tarafında yürütülür. Yazılı bir proje raporuyla sonuçlandırılır.